Nieuws

20-11-21: Ophaalfase grotendeels afgerond, met veel mooie ideeën als opbrengst!

We willen iedereen heel erg bedanken! Wat hebben we veel mooie reacties opgehaald de afgelopen maanden. Zoveel partijen hebben met ons meegedacht over de toekomst van de binnenstad van Purmerend. Zo hebben we veel informatie opgehaald door middel van enquêtes, zowel op straat als online. Hierin konden bewoners van Purmerend, bezoekers van de binnenstad en ondernemers allemaal hun mening geven. In totaal heeft dit meer dan 4.500 reacties opgeleverd! Op deze manier hebben we van 250 bezoekers, meer dan 3.700 bewoners, 120 ondernemers en nog bijna 500 mensen die mee hebben gedaan aan het koopstromenonderzoek gehoord wat ze vinden van de binnenstad.  

De resultaten
Alle gegevens zijn nu binnen. Het programmateam besteed de komende weken om de opgehaalde informatie te duiden. Wat in ieder geval nu al opvalt is dat het grootste deel van de bewoners en de bezoekers minstens één keer per week naar de binnenstad komt. Winkelen is de belangrijkste reden voor mensen om naar de binnenstad te komen. Daarnaast zijn een bezoek aan de horeca, de weekmarkt of het maken van een wandelingetje vaak genoemd. Gemiddeld genomen geven bezoekers de binnenstad van Purmerend een 7,2. Hierbij is de Koemarkt duidelijk een van de populaire plekken van het centrum.

Trots op verleden
Ook zijn mensen uit Purmerend trots op het historische karakter van de binnenstad. Uit de enquêtes blijkt dat het toevoegen van groen in de binnenstad een belangrijk verbeterpunt is voor de toekomst. De ondernemers in de binnenstad zien de toegevoegde waarde van de weekmarkt en benoemen de kleinschaligheid van de binnenstad als een kwaliteit. Voor een aantal onderwerpen, zoals leegstand, een sfeervolle inrichting van straten en het parkeren, vragen de ondernemers aandacht. 

Ook de vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, culturele & maatschappelijke instellingen hebben een waardevolle bijdrage geleverd. Met een kaart van de binnenstad op tafel werd in kleinere groepjes tijdens een aantal binnenstadsateliers gepraat over en getekend aan de binnenstad, en hoe die er in de toekomst uit moet zien. Hieruit kwamen veel originele ideeën, en een goed beeld over de kwaliteiten van en uitdagingen voor de binnenstad van Purmerend! Suggesties gingen bijvoorbeeld over het beter benutten van het historische karakter en het water. Minder verkeer en het verhogen van de verblijfskwaliteit is daarnaast ook veelvuldig genoemd. En laat in de binnenstad zien wat de stad Purmerend en de omgeving te bieden heeft, bijvoorbeeld lokaal vakmanschap of lokale producten.

Tekenen aan de toekomst van de binnenstad

We gaan begin 2022 graag nog in gesprek met onder meer de jongeren van Purmerend, commercieel vastgoed en betrokkenen van de weekmarkt om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van alles wat speelt in de binnenstad. Ook houden we in het nieuwe jaar nog gesprekken met afgevaardigde van diverse thema’s zoals sport, groen, cultuur etc. Dan volgt een eerste conceptvisie, op basis van alle opgehaalde informatie uit enquêtes, ateliers en een-op-een-gesprekken met diverse betrokkenen. Deze eerste conceptvisie plaatsen wij op deze projectwebsite. Op deze visie ontvangen wij dan graag uw reactie en suggesties.

5-11-21: Denk mee over de toekomst van onze binnenstad

Purmerend groeit en ontwikkelt. We bouwen duizenden nieuwe woningen de komende jaren. Daarom denken we ook na over andere voorzieningen. Over de stad die we nu zijn en hoe we worden in de nabije toekomst. Hoe zorgen we voor meer variatie in het winkelaanbod in onze binnenstad? Komt u met de auto, de bus of de fiets naar de stad? En wat is uw mening over voorzieningen en groen in de binnenstad?

Uw mening is belangrijk

De gemeente nodigt alle inwoners en bezoekers van Purmerend en Beemster uit om mee te denken over de binnenstad. Op woensdag 10 november om 19.30 uur is er een bijeenkomst georganiseerd. Meld u aan via purmerend.nl/binnenstad en praat mee. Van 5 november tot en met 21 november 2021 kunnen inwoners en bezoekers hun mening ook geven door de vragenlijst in te vullen op purmerend.nl/binnenstad.

Samen werken aan de binnenstad

Wethouders Mario Hegger en Eveline Tijmstra hopen op grote respons. Hegger: ‘In de binnenstad wordt al eeuwenlang handel gedreven, het is een unieke plek om te wonen, te werken, te winkelen, theater te bezoeken en van te genieten. De stad heeft zich steeds aangepast aan wat er op dat moment nodig was en is altijd blijven groeien.’ Tijmstra vult aan: ‘We horen graag hoe inwoners nu naar de binnenstad kijken, zodat we gericht kunnen bepalen waar de grootste kansen en uitdagingen liggen. Zo werken we samen aan de toekomst van onze binnenstad.’

Totstandkoming

Op dit moment verzamelt de gemeente data voor het Programma Binnenstad. Afgelopen tijd sprak de gemeente met de ondernemers en vastgoedeigenaren van de binnenstad. Op 10 november is er ook een bijeenkomst voor betrokkenen bij sport, recreatie, cultuur en onderwijs. Soms zijn de gesprekken in een groep, en soms juist één op één. Alle verzamelde gegevens leiden uiteindelijk tot een programma (visie en uitvoeringsagenda), die ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Voordat het programma aan de raad wordt aangeboden, komen we met het concept terug bij alle betrokken groepen. We toetsen of zij zich herkennen in wat we hebben opgehaald. De planning is dat het Programma Binnenstad in het derde kwartaal 2022 wordt vastgesteld.

Partners

Het Programma Binnenstad maakt deel uit van de Economische Visie 2040 waarin de ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven. Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners, zoals de provincie Noord-Holland, DNWS, INretail en Retailland. Programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de Provincie Noord-Holland.

4-11-21: Met elkaar tekenen aan de binnenstad!

Vorige week zijn we van start gegaan met de binnenstadsateliers. Hierin werd getekend aan en gediscussieerd over de toekomst van de binnenstad van Purmerend. Wat zijn stukken van de binnenstad die we moeten beschermen? Waar moet het anders? En wat doen we met specifieke locaties, zoals de Schapenmarkt? Allemaal vragen die voorbij kwamen op deze avonden, en waar ook veel originele ideeën voor waren. Het waren drukbezochte avonden met veel energie en enthousiasme, zowel bij de ondernemers als bij de vastgoedeigenaren! Komende week gaan we verder, dit keer met een binnenstadsatelier voor bewoners en een voor diverse maatschappelijke instellingen. Aanmelden hiervoor is nog mogelijk, via onderstaande knop!

18-10-21: Veel enthousiasme bij eerste interactieve werksessie!

Afgelopen dinsdag heeft de eerste interactieve werksessie met de brede werkgroep plaatsgevonden. Onder de aanwezigen was veel energie en enthousiasme om aan de slag te gaan met de binnenstad van Purmerend. Er werden direct veel ideeën gedeeld. Dit waren uiteenlopende en verrassende ideeën, maar zeker ook breedgedragen opvattingen over kwaliteiten en aandachtsgebieden voor de toekomst. Kortom, een inspirerende eerste sessie! Na de herfstvakantie gaan we in verschillende binnenstadsateliers hiermee verder. De uitnodigingen hiervoor vindt u door op onderstaande knop te klikken.

16-09-21: Ondernemers en gemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan de economische visie 2040

De gemeente Beemster en de gemeente Purmerend hebben de uitvoeringsagenda die hoort bij de economische visie 2040 vastgesteld. De uitvoeringsagenda is de concrete uitwerking van de visie. In de agenda hebben (agrarische) ondernemers, onderwijs, zorg en de gemeente Purmerend en Beemster aangegeven waar zij in 2021 en 2022 extra energie op inzetten. De focus ligt voor de komende periode op: het uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en werelderfgoed De Beemster; tech stimuleren in samenhang met esportsontwikkeling en centrumontwikkeling.

In de economische visie 2040 staan de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige nieuwe gemeente Purmerend. Want Beemster + Purmerend #datwerkt! De economische visie is net als de uitvoeringsagenda geen visie van beide gemeenten maar een gezamenlijk verhaal waar ondernemers en gemeenten samen de schouders onder zetten. Om versnelling te kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid van acties en kansen kiezen ze voor focus op een aantal thema’s voor 2021-2022.

Uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en werelderfgoed
Het eerste thema gaat over het uitbouwen van de innovatieve voedselkamer en het werelderfgoed. In werelderfgoed Beemster wordt al meer dan 400 jaar voedsel van topkwaliteit gemaakt en dat willen ze ook de komende 400 jaar blijven doen. Om dat te kunnen blijven doen moet er een helder toekomstperspectief zijn voor onze agrariërs. Zij moeten bijvoorbeeld de ruimte hebben om mee te kunnen gaan met landelijke ontwikkelingen zoals kringlooplandbouw en technologisering. Ook is het belangrijk het verhaal van het voedsel en het werelderfgoed te blijven vertellen en ons merk Beemster te versterken.

Tech stimuleren in samenhang met esports
Een ander thema waar de komende periode focus op ligt is het stimuleren van tech in samenhang met esports. Alle sectoren hebben IT steeds meer nodig en we leggen met IT de link tussen al onze krachtige sectoren zoals zorg/welzijn en bouw. Dat willen de ondernemers en de gemeente de komende jaren samen verder versterken en uitbouwen. Denk bijvoorbeeld aan ICT integreren in zorgopleidingen, HBO onderwijs naar de gemeente halen of technologische vernieuwingen in de bouw zoals het bouwen met hout en biobased materialen.

Ook is de campusontwikkeling esports een belangrijke ontwikkeling waarbij onderwijs, (tech) werkgelegenheid, wonen, sport en esports worden combinerend. In Purmerend groeit het aantal banen in de IT: de afgelopen tien jaar kwamen er zo’n 50% banen bij in deze sector. Door de unieke mix van leren, werken en ondernemen én de esports arena onderscheidt de gemeente zich in de regio en zelfs ver daarbuiten.

Centrumontwikkeling
Purmerend groeit steeds meer naar een complete stad. Er komen woningen bij waar nodig en waar het kan zet de gemeente in op duurzame vormen van mobiliteit zoals de fiets, het OV of te voet. Veel van deze ontwikkelingen spelen zich af in en rond de binnenstad en hebben invloed op de binnenstad. Zo wordt het Waterlandkwartier (stationsgebied) ontwikkeld tot een levendig stadsdeel waarin werken, ontspannen en wonen samengaan. Het Waterlandkwartier en de binnenstad vormen samen het centrum van Purmerend en een knooppunt voor o.a. bezoekers. In september 2021 start de gemeente met het opstellen van een plan voor de binnenstad. De binnenstad heeft veel te bieden. Inwoners, bezoekers en ondernemers zijn er trots op en dat willen wij graag zo houden, daarom is er een extra impuls nodig.

De binnenstad moet een sfeervol, gastvrij en levendig centrum blijven waar winkelen, horeca, overnachten, evenementen, cultuur, ondernemen, wonen en leren allemaal samengaan. Dat plan gaat de gemeente samen met de bewoners, ondernemers, de provincie Noord-Holland, Retail experts, vastgoedeigenaren, bezoekers en de jeugd van Purmerend en Beemster maken. Daarvoor worden de komende tijd verschillende momenten georganiseerd waarop iedereen hun mening, input en advies kan geven.  

Purmerend 2040 thuis voor alle generaties
Wie door Beemster of Purmerend fietst, rijdt of wandelt, kan het niet zijn ontgaan: de gemeenten  zijn volop in ontwikkeling. In 2040 is de gemeente Purmerend voor ruim 100.000 inwoners een fijne gemeente om te wonen, te werken of te recreëren. Om daarvoor te zorgen moeten er in 2040 ruim 10.000 woningen zijn bijgebouwd, werkgelegenheid en voorzieningen zijn toegevoegd en gaan we anders om met mobiliteit. Economie is één van de belangrijke motoren die bijdraagt aan de gezonde en leefbare gemeente die we willen zijn. Voldoende werk in de buurt, ruimte om te ondernemen, goed onderwijs en goede zorg zijn hierbij van groot belang. Hiermee zorgen we dat Purmerend ook in 2040 een fijn thuis is voor alle generaties.